Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na nový tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Prolinet s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 12 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že odstránením ochranných prvkov (pečate ai.) Alebo obdržaním platných licenčných čísel e-mailom sa stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a tovar už nie je možné vrátiť predávajúcemu. Kupujúci berie týmto na vedomie, že v prípade poskytnutia softvéru, aplikácií a podobných produktov platia špecifické záručné podmienky vyplývajúce z licenčných podmienok jednotlivého poskytovateľa licencie. Ďalej sa práva z chybného plnenia nevzťahujú na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 
  • mechanickým poškodením tovaru ,elektrickým prepätím, 
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,  chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, 
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 
  • poškodením v dôsledku nadmerného zaťažovania alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo všeobecnými zásadami bezpečného správania a manipulovanie s predmetmi, 
  • prevedením nekvalifikovaného zásahu, 
  • v dôsledku úpravy tovar vykonanej kupujúcim, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy, 
  • poškodenie v dôsledku pôsobenia prírodných živlov alebo vyššou mocou. 

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymieňané alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamaciu alebo obvyklé spôsobu použitia tovaru. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar  alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné riadenie, ibaže sa jedná o znečistenie obvyklé. V prípade, že kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v potvrdení je na účely uplatnenia práv z chybného plnenia tovar určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo z chybného plnenia u podnikateľa uvedeného v potvrdení.


Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Nakoľko naša spoločnosť ponúka aj elektronické služby – poskytnutie licenčného kľúča bez hmotného nosiča prostredníctvom e-mailu, kupujúci je pri objednaní vyzvaný na súhlas s tým, že jeho prijatím stráca možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle uvedeného zákona. Výnimku tvorí nefunkčnosť (chybnosť) licenčného kľúča, čo musí kupujúci presvedčivo predávajúcemu dokázať. V opačnom prípade nebude možné akceptovať odstúpenie od zmluvy!
 
Predávajúci nezodpovedá za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť softvérovej licencie v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov (napr. vírusov a iných malwarov, spywarov a iné). Kupujúci si je povinný overiť pred zakúpením kompatibilitu.
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (§ 9 Z. z. č. 102/2014).UPOZORNENIE !!!
 
Po prevzatí tovaru a rozbalení jeho ochranného obalu strácate právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z.
Po rozbalení obchranného obalu produkt nie je možné vrátiť do 14 dní.


 

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Prolinet s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).Alternatívne riešenie sporov
 
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na prolinet@prolinet.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


 

Spôsob vybavenia reklamácie

 Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo: 
(i) na odstránenie vady, alebo 
(ii) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; 
(iii) Ak neodstrání predávajúci vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť; 
(iv) vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.  Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo: (i) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, (ii) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo (iii) odstúpiť od zmluvy; (iv) ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy; tie isté práva kupujúcemu patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne používať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak sa rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v čase k uplatneniu práv z chybného plnenia už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má tovar súčasne aspoň tri vady brániace jeho riadnemu použitiu, (v) ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy . Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej vady, ale predávajúci zistí, že sa jedná o chybu neodstrániteľnú). Pokiaľ kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim v poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru.Voľba však nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.  Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.  V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu či nedostatky tovaru, za ktoré už bola zľava poskytnutá.  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s kupujúcim - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na tovar skutočne existovala a kupujúci má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.  Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bolo právo z chybného plnenia uplatnené, čo je jeho obsahom, aké právo z chybného plnenia je požadované, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je potvrdenie odovzdané ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie (reklamačný doklad). Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (nutné požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie - zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.Záručná doba sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie.Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Prolinet s.r.o.

Okoličná na Ostrove 178

Okoličná na Ostrove

94613 okr. Komárno

e-mail: prolinet@prolinet.sk

Tel. číslo: 0917 598 692

 

...

Copyright 2016 - 2023 © Software-Prolinet